تبلیغات
گوناگون - ضوابطی که مهندس ناظر باید رعایت کند

دانش

با پرداخت روزانه ۱۰۰۰ تومان صاحب بیش از ۱ میلیارد تومان(۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) پول نقد شوید.

آموزش دریافت وام خود اشتغالی + دانلود طرح های توجیهی خدماتی

درآمد ماهانه ۵ میلیون تومان


- ضوابطی كه توسط مهندسین ناظر باید رعایت شود

1-1ـ رعایت بر و كف و ارتفاع مجاز و كلیه موارد مندرج در پروانه ساختمان و نقشههای مصوب شهرداری.

2-1ـ رعایت‌نكات‌ایمنی‌به‌هنگام گودبرداری و حفاظت ساختمانهای مجاور.

3-1ـرعایت‌كلیه‌ضوابط‌فنی‌وایستایی‌ومشخصات‌مندرج‌در‌نقشه‌های‌استراكچر.

4-1ـ تكمیل فرم ”گزارش ناظرین“ و تحویل آن به شهرداری ناحیه.

5-1ـ گزارش موارد خلاف به شهرداری بلافاصله بعد از وقوع تخلف.

تبصره ـ هرگاه مهندسین ناظر برخلاف واقع گواهی نمایند یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نكنند، بسته به نوع تخلف، بر اساس مقررات و مصوبات ”شورای انتظامی“ طبق تبصره 7 قانون ماده صد شهرداریها با مهندسین ناظر برخورد خواهد شد.

تبصرة هفت (مادة صد قانون شهرداری) :

  مهندسان ناظر ساختمانی مكلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی كه با مسئولیت آنها احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمة آن مستمراً نظارت كرده و در پایان كار مطابقت ساختمان را با پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی گواهی نماید. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نكند و موضوع منتهی به طرح در كمسیون مندرج در تبصرة یك مادة صد قانون شهرداری و صدور رأی برجریمه یا تخریب ساختمان گردد، شهرداری مكلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعكس نماید. شورای انتظامی نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع شش ماه تا سه سال محرومیت از كار و در صورتی كه مجدداًَ مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأی تخریب بوسیلة كمسیون مادة صد گردد به حداكثر مجازات محكوم كند. مراتب محكومیت از طریق شورای انتظامی سازمان نظام معماری و ساختمانی در پروانة اشتغال درج و در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشاراعلام می‌گردد شهرداری مكلف است تا صدور رأی محكومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به كمسیون مادة صد به مدت حداكثر شش ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانة ساختمان شهرداری خودداری نماید. مأموران شهرداری نیز مكلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نكنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود و در صورتی كه عمل ارتكابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبة جزائی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهندبود.درمواردی‌كه شهرداری مكلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می‌تواند با استفاده از مأموران اجرائیات خودودرصورت‌لزوم‌مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.

بخشنامه به مهندسان ناظر بر اجرای پروژه‌های ساختمانی

موضوع:مقررات‌ملی‌ساختمان ‌ونظارت بر حسن اجرای كامل مباحث مختلف

به‌استنادنامه‌شماره2071/8/101مورخ20/2/82 سازمان مسكن و شهرسازی استان اصفهان و براساس مبحث سیزدهم و 12-2-2 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ، مهندسان ناظر براجرای پروژه‌های ساختمانی نسبت به رعایت اصول ایمنی ناشی از برق گرفتگی و اجرای اصول تأسیسات برقی مسئول می باشند .

براساس‌بند12-9-2 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ، مهندسان ناظر براجرای ‌پروژه‌های  ساختمانی  ملزم  به رعایت ایمنی ساختمانهای مجاور در هنگام گودبرداری و خاكبرداری می باشند  .

از تاریخ 21/8/81 رعایت استاندارد بسیاری از مصالح از جمله شن و ماسه به صورت الزامی در آمده است و براساس بند 5-2-3 مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان ، مهندسان ناظر بر اجرای پروژه‌های ساختمانی نسبت به رعایت و به كارگیری مصالح مرغوب و استاندارد مسئول می باشند .

به استناد نامه شماره40490/8/101مورخ19/12/81 ریاست محترم سازمان مسكن و شهرسازی استان اصفهان و براساس فصل 17-7 مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان ، مهندسان ‹‹ طراح و ناظر ›› نسبت به رعایت قطر مناسب و اجرای صحیح دودكش‌ها و روشهای تأمین هوای لازم برای احتراق و تهویه مسئول می باشند .

براساس بند 9-1-11-8 مبحث‌نهم‌مقررات‌ملی‌ساختمان،مهندسان‌ناظرو طراح ‌ملزم ‌به‌ رعایت ‌مقررات‌ مربوط‌به‌عبور‌لوله‌هاومجراهای‌مدفون‌دربتن‌میباشند

براساس‌ماده 7 آئین‌نامه‌حفاظتی‌كارگاههای ساختمانی هرگاه مهندسان ناظر در ارتباط با نحوه اجرای عملیات ساختمانی ایراداتی مشاهده نمایند كه احتمال خطر وقوع حادثه را در برداشته باشد باید فوراّ مراتب را همراه با راهنمائیها و دستورالعملهای لازم كتباّ به كارفرما یا كارفرمایان مربوطه اطلاع داده و رونوشت آن را به واحد كار و امور اجتماعی محل و مرجع صدور پروانه ساختمان تسلیم نمایند .

كارفرما موظف است فوراّ كار را در تمام یا قسمتی از كارگاه كه مورد ایراد و اعلام خطر واقع شده ، متوقف و كارگران را  از محل خطر دور و اقدامات مقتضی در مورد رفع خطر بعمل آورد .

مهندسان‹‹ناظروطراح›› موظف ‌به ‌رعایت ‌موارد فوق ‌بوده ‌و در صورت ‌مشاهده ‌هرگونه ‌تخلفی ‌باید مراتب ‌را به ‌صورت ‌كتبی ‌به ‌كارفرمای ‌مربوطه ‌ابلاغ ‌و یك ‌نسخه ‌از آن ‌به ‌شهرداری منطقه و یك نسخه را به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ارسال نمایند.

Admin Logo
themebox Logo